english version       

Numer projektu

PL/06/B/P/PP/174014

 

Tytuł projektu (w j. polskim)

Model certyfikacji i wzajemnego uznawania kwalifikacji menedżerów i inżynierów budowlanych w Unii Europejskiej - opracowanie bazy podręczników dla podyplomowych studiów uzupełniających

Nazwa instytucji promotora

Katedra Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska (WUT)

Nazwy i kraje pochodzenia instytucji partnerskich

Association of Building Surveyors and Construction Experts

(AEEBC) - Belgia

Universidad Politécnica de Valencia (PUV) - Hiszpania

Chartered Institute of Building Ireland (CIOBIE) - Irlandia

Polish British Construction Partnership (PBCP) - Polska

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa

(PSMB) - Polska

University of Salford (UoS) – Wielka Brytania

Chartered Institute of Building (CIOB) – Wielka Brytania

Czas trwania (liczba miesięcy)

18 m-cyCEL PROJEKTU
Projekt bazuje na Dyrektywie Europejskiej nr 89/48/EWG dotyczącej zawodów regulowanych, a w szczególności w zakresie rozpoznawania, utrzymywania wysokiego standardu w danej dziedzinie zawodowej, promocji i certyfikacji kwalifikacji przez międzynarodowe stowarzyszenia i organizacje - również z sektora budownictwa. Budownictwo w Unii Europejskiej stanowi jeden z głównych elementów rozwoju gospodarczego. Poprzez realizację obiektów budowlanych oraz zatrudnianie wielu milionów osób odgrywa ogromną rolę w integracji europejskiej. Celem projektu jest pogłębienie i usprawnienie tych działań, w wyniku których, zostanie zbudowany europejski system porównywania, certyfikacji i wzajemnego uznawania kwalifikacji menedżerów budowlanych. Profil kształcenia menedżerów budowlanych, odpowiedzialnych za współpracę w obszarze budownictwa w Unii Europejskiej rozwijał się w odmienny sposób w krajach o gospodarce rynkowej i gospodarce sterowanej. Rezultatem wnioskowanego projektu będzie opracowanie podręczników tworzących wspólną platformę wiedzy menedżerskiej, niezbędnej w zarządzaniu w budownictwie. Ta baza wiedzy ma stanowić podstawę do rozpoznawania i certyfikacji kwalifikacji menedżerskich w budownictwie w krajach Unii Europejskiej. Wiedza menedżerska w budownictwie, znacznie odbiega swoim zakresem od wiedzy, jaka jest niezbędna do zarządzania w produkcji przemysłowej. Partnerzy projektu posiadają doświadczenie w tym obszarze działania, ponieważ niektórzy z nich między innymi uczestniczyli w dwóch projektach programu LdV, w których opracowano strukturę wiedzy menedżerskiej w budownictwie oraz system certyfikacji, zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej. Powstały w nich również programy nauczania dla podyplomowych studiów uzupełniających oraz zasady i kryteria certyfikacji. Dla pełnego wykorzystania wyników poprzednich projektów konieczne jest opracowanie - zgodnie z ich rezultatami - zestawu podręczników. Bez tej bazy podręcznikowej nie można uruchomić studiów uzupełniających, promujących rozpoznawanie kwalifikacji i akredytację menedżerów budowlanych w Unii Europejskiej. Partnerzy projektu uważają, iż skoro uznano za celowe dotowanie dwóch poprzednich w/w projektów, to obecny wniosek będzie rewaloryzacją oraz koniecznym ich uzupełnieniem.


OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I ROLI PARTNERÓW
Struktura partnerstwa w projekcie zapewnia opracowanie podręczników uwzględniających europejskie standardy w obszarze zarządzania w budownictwie. Partnerstwa złożone z wiodących w Unii Europejskiej stowarzyszeń zawodowych (Association of Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC), Chartered Institute of Building Ireland (CIOB), Chartered Institute of Building Ireland (CIOBIE)) oraz uczelni (Polytechnic University of Valencia (PUV), Warsaw University of Technology (WUT) oraz University of Salford (UoS)), które mają ogromne doświadczenie w zakresie dydaktyki w omawianych obszarach wiedzy, gwarantuje odpowiednie proporcje wiedzy teoretycznej i praktyki.
Politechnika Warszawska, która ma doświadczenie zdobyte w poprzednio realizowanych projektach LdV, będzie koordynowała prace i odpowiadała za całość projektu. Wszyscy partnerzy wniosą odpowiednie uzupełnienia z zakresu wiedzy w proponowanych podręcznikach. Szczególna rola w tym zadaniu będzie należała do AEEBC oraz CIOB., organizacji promujących standardy zarządzania w europejskim budownictwie.
Za przygotowanie podręczników będą odpowiedzialne trzy uczelnie wyższe biorące udział w projekcie, gdyż dysponują kadrą mającą ogromne doświadczenie dydaktyczne oraz CIOB jako organizacja wiodąca w zakresie CPD (Continuous Professional Development) oraz organizującą wiele kursów uzupełniających dla menedżerów budowlanych w Wielkiej Brytanii i poza nią. 
Przewiduje się, że wszyscy partnerzy wezmą udział w testowaniu opracowanych podręczników. Za przebieg tego procesu będzie odpowiadać: PBCP w Polsce, CIOBIE w Irlandii, AEEBC w pozostałych krajach należących do UE. Za końcową wersję opracowania, będzie odpowiedzialny WUT, PUV oraz UoS.
Wszyscy partnerzy projektu będą brali udział w promowaniu wyników projektu w czasie jego trwania i po zakończeniu. Sukces rozpowszechnienia rezultatów projektu gwarantuje ogromne doświadczenie wszystkich partnerów we współpracy międzynarodowej ze szczególnym wskazaniem na AEEBC, która grupuje wiele organizacji z krajów członkowskich UE. Rezultaty projektu będą wykorzystywane również w innych krajach europejskich nienależących obecnie do UE.
Dla nadzoru nad merytoryczną stroną projektu zostanie utworzona Rada Nadzorcza projektu. W skład tej rady, desygnowanej przez uczelnie wyższe – partnerów projektu, będą wchodzić eksperci z obszaru zarządzania w budownictwie.


PLANOWANE REZULTATY I PRODUKTY PROJEKTU
 • Rezultatem projektu będzie wydanie w formie książkowej opracowanej serii podręczników Biblioteka Menedżera Budownictwa, składającej się z 7-miu pozycji, do której należą: 
   1) Ekonomia i zarządzanie finansami w budownictwie,
   2) Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie, 
   3) Partnering w budownictwie,
   4) Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym,
   5) Zarządzanie nieruchomościami,
   6) Zarządzanie budowlanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
   7) Zarządzanie procesami realizacji obiektów budowlanych.
 •  Rezultaty projektu – opracowana baza podręcznikowa – dostępne będą po zakończeniu realizacji Projektu.
 • Odbiorcami opracowanych podręczników w państwach Unii Europejskiej będą:
  -organizacje oraz instytucje przeprowadzające certyfikację kwalifikacji i kompetencji menedżerskich inżynierów budowlanych w procesie udzielania EUROPASS-EurMC;
  - szkoły wyższe i organizacje, uruchamiające studia oraz kursy uzupełniające w zakresie zarządzania w budownictwie,
  - studenci, słuchacze studiów uzupełniających oraz pracownicy przedsiębiorstw budowlanych, podnoszący swe kwalifikacje w drodze samokształcenia ustawicznego.
 • AEEBC oraz inne organizacje zrzeszone w tej strukturze ułatwią dostęp do grupy docelowej odbiorców rezultatów projektu;
 • Pozycje „Biblioteki” zostaną wydane w trzech językach: angielskim, polskim i hiszpańskim (z możliwością późniejszego tłumaczenia na inne języki europejskie).
 • Dodatkowym nośnikiem przekazu, rozpowszechniającym rezultaty projektu, będą CD-Rom’y w ilości 100 sztuk dla każdego z opracowanych podręczników.
 • Przewidziano wydanie 100 egzemplarzy dla każdego z opracowanych podręczników

 Politechnika Warszawska 2006

design arin@go2.pl