O projekcie

Głównym celem projektu jest odniesienie się do dyrektywy 89/48/EWG, która ma na celu ujednolicenie systemów nauczania i opracowania przejrzystego systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych (w tym kwalifikacji menedżerskich inżynierów budowlanych). Projekt bazuje na rezultatach poprzednich projektów LDV TOI CLOEMC I i II (PL/06/B/F/PP/174014, 2009-1-PL1-LEO05-05016) w których opracowano pierwsze podręczniki Biblioteki Menedżerów Budowlanych (zestaw w wersji elektronicznej na załączonym do aplikacji CD). Projekt odpowiada na potrzebę opracowania europejskich studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w budownictwie dla inżynierów budowlanych. Przewidziane materiały dydaktyczne, metodologia , organizacja studiów (wspólny dyplom uczelni partnerskich) będą narzędziami promocji, certyfikacji oraz systemu rozpoznawania kwalifikacji menedżerów budownictwa (z wykorzystaniem istniejącego już tytułu European Building Expert – promowanego przez AEEBC – Europejskie Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Budowlanych, zrzeszające narodowe Stowarzyszenia menedżerskie i inżynierskie w budownictwie z 15 krajów UE). Grupą docelową projektu są inżynierowie budowlani z krajów UE oraz studenci wymiany międzynarodowej (np. Erasmus). Cele szczegółowe projektu są następujące: opracowanie narzędzia porównania kwalifikacji menedżerskich w budownictwie, opracowanie programów, materiałów dydaktycznych oraz schematu organizacyjnego studiów podyplomowych. Materiały będą mogły być też wykorzystywane w Ciągłej Edukacji Zawodowej osób zainteresowanych.

Planowane rezultaty/produkty projektu:

 • zestaw materiałów dydaktycznych dla co najmniej 10 modułów tematycznych (przedmiotów nauczania) studiów
 • metodologia wspólnych studiów
 • schemat organizacyjny wspólnych studiów
 • opis systemu rozpoznawania kwalifikacji absolwentów studiów
 • raport z działań upowszechniających projekt

W projekcie przewiduje się koordynację wszystkich działań przez WUT (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej), oraz lokalnie – przez organizacje partnerskie (Valencia Politechnical University (PUV) – Hiszpania, Vilnius Gedyminas Technical University (VGTU) – Litwa, Politechnika Poznańska (PUT) – Polska, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB) – Polska, University of Minho (UMINHO) – Portugalia, The Chartered Institute of Building (CIOB) – Wielka Brytania.

Ważny nacisk położony zostanie na upowszechnianie założeń i rezultatów projektu, koordynowane przez CIOB, z rozłożeniem zadań desyminacyjnych na wszystkich Partnerów. Projekt rozpoczną działania mające na celu uzgodnienie pomiędzy Partnerami wspólnych (dla uczelni partnerskich) zakresów studiów, łącznie z wyborem i opracowaniem materiałów dydaktycznych. To zadanie jest kluczowe dla projektu i będzie koordynowane przez VGTU z pomocą WUT, opiniowane i weryfikowane (konferencje, ankiety, spotkania z grupą beneficjentów – inżynierami budownictwa) przez wszystkich Partnerów. Opracowana zostanie metodologia studiów (zadanie koordynowane przez UMINHO, ze współudziałem wszystkich Partnerów); schemat organizacyjny studiów (zadanie koordynowane przez PUV, ze współudziałem wszystkich Partnerów); system rozpoznawania kwalifikacji (zadanie koordynowane przez UMINHO, ze współudziałem wszystkich Partnerów). Zadanie związane z tłumaczeniami oraz drukiem materiałów dydaktycznych koordynowane będzie przez PSMB.

Zgodnie z aplikacją zadania projektu zostały podzielone na następujące pakiety robocze:

 • WP1 – Zarządzanie projektem – koordynacja WUT/wszyscy Partnerzy lokalnie.
 • WP2 – Programy studiów i przygotowanie materiałów dydaktycznych – VGTU/WUT.
 • WP3 – Opracowanie metodologii studiów – UMINHO.
 • WP4 – Opracowanie schematu organizacyjnego studiów – PUV.
 • WP5 – Opracowanie systemy rozpoznawania kwalifikacji – PUT.
 • WP6 – Tłumaczenia i druk materiałów – PSMB.
 • WP7 – Działania upowszechniające – CIOB/wszyscy Partnerzy zaangażowani w działania upowszechniające – lokalnie i w innych krajach UE.