O PROJEKCIEProjekt będzie realizowany w latach 2009 -2011, przez 24 miesiące (1.11.2009 – 31.10.2011). Promotorem tego projektu jest Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie (Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej). Partnerstwo łączy wiodące w Unii Europejskiej stowarzyszenia zawodowe: Association of European Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC), Chartered Institute of Building (CIOB, Wielka Brytania), partner ze zbioru MŚP – Polish British Construction Partnership (Polska) oraz uczelnie: Darmstadt University of Technology (Niemcy) i University of Universidade do Minho (Portugalia), które mają ogromne doświadczenie w zakresie dydaktyki w budownictwie, co gwarantuje odpowiednie proporcje wiedzy teoretycznej i praktyki. Fakt, iż w budownictwie w Unii Europejskiej działa wiele małych i średnich firm budowlanych, w których menedżerowie często pełnią funkcje wymagające znajomości wymienionych poniżej dziedzin wiedzy, w pełni uzasadnia celowość wprowadzenia systemu ciągłego nauczania. Przyczyni się to do ujednolicenia kompetencji i promowania przejrzystości kwalifikacji inżynierów, a co z tym idzie zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw budowlanych na rynku europejskim. Niniejszy projekt jest kontynuacją projektu „Common Learning Outcome for European Managers in Construction” – „Model certyfikacji i wzajemnego uznawania kwalifikacji menedżerów i inżynierów budowlanych w Unii Europejskiej – opracowanie bazy podręczników dla podyplomowych studiów uzupełniających – Biblioteka Menedżera Budowlanego” (nr PL/06/B/F/PP/174014, realizacja 1 X 2006 – 30 IV 2008) i ma na celu uzupełnienie kwalifikacji zawodowych zarządzających budownictwem. Cele projektu będą realizowane poprzez wdrożenie treści kolejnych podręczników, dostosowanej do następujących – wyłonionych w poprzednich projektach LdV – następujących dziedzin:

  • 1. Zarządzanie ryzykiem w budownictwie (Risk Management in Construction),
  • 2. Zarządzanie typu „Lean” w budownictwie (Lean Management In Construction)
  • 3.Metody komputerowe w budownictwie (Computer Methods in Construction Management),
  • 4. Budowlane Projekty PPP (PPP Projects in Construction)
  • 5. Zarządzanie wartością w budownictwie (Value Management in Construction)
  • 6. Studia przypadku problemów w projektach budowlanych (Construction Projects – Lessons Learned)

  • Zaistnienie na europejskim rynku wydawniczym pozycji, zawierających pełne kompendium wiedzy menedżerskiej w budownictwie, wypromuje dialog społeczny, dotyczący dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wyniki projektu będą wykorzystywane dla rozpoznawania kwalifikacji menedżerów budowlanych działających na rynku unijnym.