english version - click here

 

Streszczenie projektu PL/01/B/P/PP 174 417

Numer projektu:

PL/01/B/P/PP 174 417

Ocena

Tytuł w języku polskim

Rozpoznanie potrzeb i przygotowanie zawodowych kursów z dziedziny przygotowania i zarządzania infrastrukturalnymi projektami budowlanymi finansowanymi przez Unię Europejską.

Nazwa Instytucji promotora

Instytut Inżynierii Produkcji Budowlanej i Zarządzania, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Polska (WUT)

Nazwy instytucji partnerskich

Polish British Construction Partnership, Sp. z o.o., Polska, (PBCP)

Uniwersytet w Minho, Portugalia, (UMINHO)

Politechnika w Walencji, Hiszpania, (PUV)

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Polska, (SIDIR)

Czas trwania projektu

01.11.2004 – 30.04.2006 / 18 miesięcy

Liczba instytucji polskich biorących udział w projekcie (wraz z promotorem)

3

Uzasadnienie i cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie specjalistycznych umiejętności - w zakresie zarządzania budowlanymi projektami inwestycyjnymi - hiszpańskich, portugalskich i polskich inżynierów i menedżerów budownictwa oraz przedstawicieli lokalnych władz i organizacji rządowych. W okresie, gdy do krajów członkowski Unii Europejskiej, w tym krajów partnerskich w projekcie, wpływać będą środki z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności niezbędne jest ciągłe zwiększanie umiejętności związanych z przygotowaniem projektów, ich wdrażaniem i kontrolowaniem środków finansowych. Projekt ma na celu wzajemne rozpoznanie zagadnień prawnych oraz procedur zarządzania w budownictwie w krajach partnerskich.

Grupa docelowa beneficjantów

Inżynierowie i menadżerowie przemysłu budowlanego, pracownicy organizacji rządowych i samorządowych, firmy budowlane, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarówno w Polsce, jak też Hiszpanii i Portugalii.

Oczekiwane rezultaty projektu

Długofalowe rezultaty projektu to zwiększenie specjalistycznych umiejętności w dziedzinie zarządzanie budownictwem tych wszystkich pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrażanie środków funduszy UE oraz lepsze wzajemne rozpoznanie zagadnień prawnych i procedur zarządzania projektami budowlanymi w krajach partnerskich (z możliwością desyminacji rezultatów na inne kraje członkowskie UE oraz przed-akcesyjne – np. Rumunia, Bułgaria).

Rezultatami projektu w rozumieniu produktów będą opracowania:

- wyniki ankiet z analizą pokazującą potrzeby szkoleniowe przyszłych uczestników kursów,

- analiza zagadnień prawnych i procedur zarządzania projektami budowlanymi w krajach partnerskich,

- materiały dydaktyczne i metodologia przyszłych kursów specjalistycznych, łącznie z procedurami oceny uczestników.

Rola wszystkich instytucji partnerskich

Zadaniem WUT będzie merytoryczna koordynacja projektu oraz stworzenie i utrzymanie strony internetowej projektu. Wszyscy partnerzy będą odpowiedzialni za rozpoznanie potrzeb szkoleniowych wśród inżynierów i menedżerów budownictwa oraz przedstawicieli lokalnych władz i organizacji rządowych w swoich krajach (WUT, PBCP i SIDIR w Polsce, PUV w Hiszpanii oraz UMINHO w Portugalii). Wszyscy partnerzy będą współpracować nad stworzeniem spójnego dokumentu opisującego zagadnienia prawne oraz procedury zarządzanie w budownictwie w krajach partnerskich. PBCP będzie odpowiedzialny za koordynację działań w tym zakresie. Wszyscy partnerzy będą współpracować nad przygotowaniem materiałów dydaktycznych oraz metodologii specjalistycznych kursów, WUT będzie odpowiedzialny za szczegółową koordynację tych działań. Przygotowane zostaną szkolenia dla przyszłych wykładowców przygotowanych kursów – to zadanie, we współpracy z pozostałymi partnerami poprowadzi UMINHO. Przygotowanie kursów testowych bezpośrednio nadzorować będzie PUV, we współpracy z pozostałymi partnerami. SIDIR będzie partnerem wiodącym w zakresie procedur oceny uczestników kursów dla potrzeb ich certyfikacji. Wszyscy partnerzy podejmą się działań desyminacyjnych w krajach członkowskich, krajach UE oraz tych, które prowadzą negocjacje (np. Bułgaria).

Skrócony opis działań

Projekt rozpocznie się w listopadzie 2004 rozpoznaniem potrzeb szkoleniowych w zakresie zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie wśród portugalskich, hiszpańskich i polskich inżynierów budowlanych oraz przedstawicieli organizacji rządowych i samorządowych. Kwestionariusze oraz metoda Focus Group będzie zastosowana. Wyniki badań będą przeanalizowane i będą służyć do wyboru najbardziej odpowiedniej tematyki nauczania oraz wyboru sposobu prowadzenia kursów. Opracowany zostanie raport na temat analizy zagadnień prawnych w budownictwie oraz procedur zarządzania projektami budowlanymi w krajach partnerskich. Tworzone będą różnego rodzaju kursy (np. przygotowanie projektów budowlanych, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kontraktami, itp.), które będą narzędziem kształcenia ustawicznego. Stworzona zostanie metodologia prowadzenia kursów, jak najbardziej pasująca do oczekiwań przyszłych uczestników – pracujących dla potrzeb budownictwa, łącznie z procedurami oceny uczestników – co jest ważne dla ich certyfikacji i wzajemnego rozpoznawania kwalifikacji. Przeprowadzone zostaną kursy dla przyszłych wykładowców – wykładowców celu zapoznania ich z tematyką oraz metodologią prowadzenia zajęć. Przeprowadzone zostaną kursy testowe, których uczestnicy będą mogli wypowiedzieć się na temat opracowanych materiałów oraz metodologii. Opinie uczestników kursów testowych będą uwzględnione przy opracowaniu ostatecznej wersji materiałów.