LEONARDO DA VINCI III

"Model of professional qualification structure and new methods of promotion, certification and mutual recognition of managerial skills in construction industry according to EU requirements"

English version
Wyniki i rezultaty projektu
Realizacja projektu
Informacje o Projekcie
Partnerzy
Harmonogramy
Zdjęcia
Poprzednio realizowane projekty Leonardo da Vinci

Forum Dyskusyjne

Realizacja projektu

Projekt wypełnił założone cele poprzez zrealizowanie następujących działań:
- opracowano system tworzenia kursów uzupełniających wiedzę w zakresie zarządzania w budownictwie. Działanie to zostało zrealizowane poprzez opracowanie, łącznie z partnerami projektu, modelu wiedzy menedżerskiej szczególnie skoncentrowanej na potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych. Porównanie tego modelu z zakresem wiedzy jaki obecnie jest dostępny dla kadry budowlanej, daje w rezultacie programy kursów uzupełniających dla czterech obszarów działalności menedżerskiej. Projekt zawiera również szczegółowe programy nauczania wybranych przedmiotów. Na podstawie tego modelu można tworzyć system kursów uzupełniających w wybranych innych krajach europejskich.
Partnerzy projektu uznali, że system kursów uzupełniających zapewni wiedzę niezbędnš w zakresie zarządzania w wybranych obszarach wiedzy menedżerskiej w budownictwie. Dlatego też uznano, że rozwijanie innych typów studiów np.: MBA w tym projekcie nie będzie przydatne, ze względu na małe ich zapotrzebowanie przez kadrę małych i średnich przedsiębiorstw.
Partner projektu College of Estate Management Reading University prowadzi także kursy dla kadry menedżerskiej reprezentującej kraje z całego świata. W przypadku zapotrzebowania na kursy MBA zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w tych kursach, które prowadzi Reading University.
- opracowano strukturę kwalifikacji zawodowych i poziomów kompetencji w obszarze zarządzania w budownictwie, niezbędnš dla certyfikacji inżynierów menedżerów budownictwa.
- opracowano generalny zestaw kryteriów i procedur certyfikacyjnych inżynierów menedżerów budownictwa. Zestaw ten zastosowano zgodnie z założeniami projektu do warunków występujących w Polsce i Portugalii.
- opracowano wzajemny system certyfikacji i akredytacji który bazuje na założonym w projekcie modelu wiedzy menedżerskiej. Stworzono założenia do powstania w naszym kraju Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Menedżerów Budownictwa. Opracowano statut Stowarzyszenia oraz przedsięwzięto działania mające na celu rejestrację stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma akceptację Chartered Institute of Building oraz będzie członkiem European Council for Building Professionals (ECBP). Struktura zaproponowana powyżej jest odpowiednikiem zaplanowanego w projekcie Europejskiego Klubu Zarządzania Budownictwem, gdyż spełnia wszystkie założenia działania określone wstępnie w projekcie. Członkowie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Menedżerów Budownictwa będą uznawani jako spełniający kryteria członkowskie w ECBP. Partnerzy projektu uznali, że skoro już istnieje ECBP należy dołączyć do niej członków z innych krajów, a nie należy tworzyć organizacji konkurencyjnej.
- opracowano również unikalną metodologię systemów kształcenia na odległość. Metodologia ta jest oparta na doświadczeniu w prowadzeniu kształcenia na odległość przez Reading University. Metodologia ta jest uniwersalna do zastosowania przez zainteresowane uczelnie i organizacje zarówno krajowe jak i zagraniczne. Na podstawie tej metodologii opracowano programy kursów uzupełniających dla inżynierów menedżerów budownictwa.
Podsumowując należy podkreślić, że wszystkie planowane cele zostały osiągnięte a niektóre zrealizowane w zakresie szerszym niż planowany.

Projekt wniósł niezwykle istotne elementy dla przejrzystości i rozpoznawania kwalifikacji menedżerskich na europejskim rynku budowlanym.
Wśród tych osiągnięć należy wymienić:
- strukturę wiedzy przedsiębiorczości w budownictwie - jest to kompleksowe ujęcie obszarów działalności menedżerskiej wraz z odpowiadającymi zakresami wiedzy. Struktura ta pozwoliła wyłonić model bazy wiedzy menedżerskiej, która stanowi model do rozpoznawania poziomu kwalifikacji inżynierów menedżerów budowlanych a w konsekwencji do tworzenia systemu kursów uzupełniających tę wiedzę. Ten unikalny model ma zastosowanie do rozpoznawania poziomu edukacji menedżerskich w budownictwie również w innych krajach europejskich. Do omawianej struktury wiedzy przygotowano również słownik polsko - angielski i angielsko - polski. Jest to element dodatkowy w stosunku do programu projektu. Umożliwi on zrozumienie terminologii z omawianego obszaru, zarówno inżynierom menedżerom z krajów europejskich - polskiej terminologii, jak i polskim menedżerom - terminologii angielskiej stosowanej w UE.
- standardy kwalifikacyjne i poziomy kompetencji. Minima programowe przedmiotów zawierających niezbędną wiedzę do uzyskania poziomu kwalifikacji "Europejskiego menedżera w budownictwie".
Standardy te mogą być stosowane do rozpoznawania kwalifikacji w wybranym obszarze wiedzy menedżerskiej we wszystkich krajach UE oraz innych w zależności od potrzeb.
- metodologia systemów kształcenia na odległość opracowana na podstawie doświadczeń University Reading, uczelni mający wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Metodologia ta może mieć zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdzie zachodzi potrzeba użycia systemu kształcenia na odległość. Określa zasady budowania systemu kształcenia na odległość wraz z procedurami oceny i kontroli. Opracowana metodologia może być stosowana w krajach UE oraz innych w miarę potrzeb.

Międzynarodowy charakter współpracy był niezmiernie pożyteczny dla rezultatów projektu, gdyż konfrontował teorie wiedzy menedżerskiej reprezentowaną przez partnerów polskich z praktyką menedżerską gospodarki rynkowej reprezentowana przez partnerów z Portugalii i W. Brytanii. W wyniku tej konfrontacji powstały produkty łączące w sobie cechy uporządkowania wybranych obszarów wiedzy menedżerskiej z dostosowaniem do warunków rynkowych funkcjonujących w UE.
Elementy współpracy międzynarodowej najbardziej się ujawniły w opracowaniu następujących produktów:
- struktury systemu wiedzy przedsiębiorczości w budownictwie. W wyniku współpracy partnerów brytyjskich i portugalskich powstał usystematyzowany zbiór wiedzy menedżerskiej w budownictwie. Partnerzy wnieśli istotne elementy dotyczące przedsiębiorczości w budownictwie dla małych i średnich przedsiębiorstw w przełożeniu na działalność menedżerską. W trakcie opracowywania tej struktury nastąpiło wzajemne zrozumienie obszarów działalności menedżerskiej oraz terminologii stosowanej we współpracujących krajach, w wyniku czego dodatkowo powstał słownik obejmujący obszar wiedzy o przedsiębiorczości.
- standardów kwalifikacyjnych i poziomów kompetencji. Współpraca z partnerami międzynarodowymi ukierunkowała budowę tych standardów według wzorców europejskich, w celu zapewnienia przejrzystości kwalifikacji i rozpoznawania ich w trakcie procedur certyfikacji menedżerów inżynierów budowlanych. Standardy te będą miały zastosowanie do Polski i Portugalii jak i mogą służyć za wzorce do rozpoznawania kwalifikacji w innych krajach należących do UE oraz innych.
- metodologia systemów kształcenia na odległość. Wiedza i doświadczenie partnerów brytyjskich pozwoliła opracować uniwersalną metodologię tworzenia systemów kształcenia na odległość. Metodyka ta będzie zastosowana przy prowadzeniu menedżerskich kursów uzupełniających dla absolwentów wybranych kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Warszawskiej i Minho University. Może być również zastosowana w innych krajach Unii Europejskiej.
- kryteria i procedury dla certyfikacji inżynierów menedżerów budowlanych i akredytacji studiów. W ramach tych działań szczególnie uwypukliły się elementy współpracy międzynarodowej. Chartered Institute of Building (CIOB) jako wiodąca organizacja w zakresie certyfikacji menedżerów budownictwa w Europie określił główne wymagania dotyczące kryteriów i procedur certyfikacyjnych, tak aby były one zgodne z dyrektywami europejskimi wydanymi w tym zakresie. CIOB doradzał również w zakresie budowy i organizacji struktury certyfikacyjnej w Polsce i Portugalii. Ustalono, że zaproponowane w projekcie Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Menedżerów Budownictwa (SPIMB) ze względu na założony model edukacji menedżerskiej będzie rozpoznawane przez CIOB. CIOB poprze członkostwo SPIMB w European Council for Building Professionals (ECBP), organizacji zrzeszającej inne krajowe stowarzyszenia z UE zajmujące się certyfikacją inżynierów menedżerów budownictwa. W praktyce rezultaty tej międzynarodowej współpracy umożliwia polskim i portugalskim inżynierom otrzymanie certyfikatu inżyniera menedżera budownictwa, uznawanego we wszystkich krajach należących do ECBP. Te możliwości będą dotyczyły również stowarzyszeń z innych krajów europejskich, które zechcą przyjąć system zaproponowany w projekcie.

Dodatkowym rezultatem osiągniętym w projekcie jest uzyskanie przez Instytut Inżynierii Produkcji Budowlanej i Zarządzania (Promotora Projektu) akredytacji z Chartered Institute of Building na okres trzech lat. Akredytacja ta umożliwi uruchomienie kursów uzupełniających dla inżynierów chcących otrzymać certyfikację SPIMB.
Fakt ten jest podstawowy dla otwarcia procesu kształcenia inżynierów budowlanych w celu przyznania im certyfikacji menedżera budowlanego i uznawania ich kwalifikacji w UE.
Mechanizm certyfikacji inżynierów menedżerów budownictwa, umożliwia poprzez zapoznanie się z mechanizmami rynku budowlanego, pobudzenie inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości, co wpłynie na rozwój i lepsze zarządzanie małymi i średnimi firmami w budownictwie.

Projekt ma zapewnioną kontynuację z tego powodu, że odpowiada na zapotrzebowanie środowiska budowlanego nie tylko w Polsce i Portugalii, ale także innych krajów europejskich.
Certyfikacja i uznawanie kwalifikacji w obszarze zarządzania w budownictwie jest kluczowym elementem rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju firm budowlanych i możliwości zasobów ludzkich w UE.

W odniesieniu do warunków naszego kraju kontynuacja projektu będzie składała się z następujących działań:
- powołanie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Menedżerów Budownictwa oraz przeprowadzenia procedury rejestracyjnej.
- uruchomienie kursów uzupełniających. Kursy te będą prowadzone przez Instytut Inżynierii Produkcji Budowlanej i Zarządzania w oparciu o akredytacje otrzymaną przez Chartered Institute of Building. Kursy będą płatne.
- certyfikacja przez SPIMB będzie zapewniać uznawanie kwalifikacji w innych krajach europejskich należących do ECBP.
- planuje się dalsze rozpowszechnianie rezultatów projektu przez SPIMB do innych krajów europejskich ze szczególnym uwzględnianiem krajów europy środkowej i wschodniej. Środki na rozpowszechnienie będą pochodzić z przeprowadzonych szkoleń i opłat certyfikacyjnych.
- planuje się również wydawanie niezbędnych podręczników oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia studiów na odległość pod nazwą "Biblioteka przedsiębiorczości w budownictwie".

W Polsce prowadzone są już rozmowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy (województwo mazowieckie) w celu uzyskania grantu na kontynuowanie działań zawartych z projekcie z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na kontynuację z Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Wyslij email do Promotora Projektu