LEONARDO DA VINCI III

"Model of professional qualification structure and new methods of promotion, certification and mutual recognition of managerial skills in construction industry according to EU requirements"

English version
Wyniki i rezultaty projektu
Realizacja projektu
Informacje o Projekcie
Partnerzy
Harmonogramy
Zdjęcia
Poprzednio realizowane projekty Leonardo da Vinci

Forum Dyskusyjne

 

Streszczenie projektu: PL/99/1/86619/PI/I.1.1.a/FPC


Tytuł:
Opracowanie nowych typów studiów i kursów w zakresie zarządzania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.


Cel projektu i przewidywane rezultaty projektu: Celem projektu jest dostosowanie polskiego systemu edukacji inżynierów budowlanych w zakresie zarządzania do wymagań gospodarki rynkowej. Rezultatem projektu będzie stworzenie modeli kształcenia w zakresie ogólnie pojętego zarządzania oraz zarys niezbędnej bazy podręcznikowej i pomocy dydaktycznych dla przeprowadzenia szkoleń.
Czas realizacji projektu: Projekt przewiduje 18 miesięczny okres realizacji.
Główne etapy realizacji projektu: Do głównych etapów realizacji projektu zaliczyć należy:
1. Sformułowanie struktury wiedzy menedżerskiej, niezbędnej kadrze budownictwa do pełnienia nowych, gospodarczych funkcji w warunkach rynkowych.
2. Przeprowadzenie i opracowanie wyników szerokiej ankiety wśród przedsiębiorców budowlanych, dotyczącej aktualnych potrzeb edukacyjnych i do podnoszenia kwalifikacji kadr, w warunkach wejścia na budowlany rynek inwestycyjno-budowlany.
3. Opracowanie modeli pięciu modułów kształcenia, zapewniających nabycie umiejętności działania w odrębnych sektorach rynkowej działalności budownictwa: produkcja materiałów i wyrobów, realizacja obiektów budowlanych, prowadzenie budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych, zarządzanie podmiotami gospodarczymi budownictwa, gospodarka zasobami budowlanymi.
4. Inwentaryzacja i analiza funkcjonujących w Wielkiej Brytanii oraz Portugalii systemów weryfikacji i uznawania (certyfikacji) kwalifikacji kadr budownictwa, dla różnych poziomów kwalifikacyjnych.
5. Zebranie i opracowanie doświadczeń z funkcjonowania "systemu studiów otwartych", służących nabywaniu i uzupełnianiu nowych umiejętności działania na rynku budowlanym w Wielkiej Brytanii oraz Portugalii.
6. Opracowanie programów i systemu studiów inżynierskich kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" - specjalność "budownictwo", dla wdrożenia w szkolnictwie wyższym oraz dla drugiego etapu - studiów magisterskich tego kierunku.
7. Opracowanie konspektów dla "biblioteki przedsiębiorczości w budownictwie", będącej bazą podręcznikową, dla wszystkich form studiów.
8. Opracowanie programów i systemów studiów uzupełniających dla absolwentów studiów technicznych, w odniesieniu do pięciu modułów specjalizacji, wg formuły studiowania na odległość.
9. Opracowanie programów i systemu studiów uzupełniających kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" dla absolwentów innych kierunków studiów technicznych oraz opracowanie systemu studiów otwartych dla kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" - specjalność "budownictwo".
Informacja o Instytucjach partnerskich:
- Instytut Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej - Instytut Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, zajmujący się w pracach naukowych i dydaktycznych zarządzaniem w budownictwie.
- Fundacja Edukacji Menedżerskiej Budowlanych - fundacja, z siedziba w Warszawie, stworzona dla poprawy wiedzy menedżerskiej inżynierów budowlanych, organizująca szkolenia w dziedzinie zarządzania dla przedstawicieli przemysłu budowlanego.
- Polish British Construction Partnership - polska firma prywatna, założona przez inżynierów budowlanych we współpracy z Instytutem TiOPB, PW w celu przekazania wiedzy menedżerskiej z doświadczeń brytyjskich do warunków polskich oraz przyciągnięcia brytyjskiego biznesu do Polski.
- European Construction Ventures - brytyjska firma prywatna, założona przez inżynierów budowlanych na zasadach joint venture z UMIST (Instytut Nauk i Technologii Uniwersytetu w Manchesterze w celu rozpowszechniania wiedzy menedżerskiej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.
- University of Minho - portugalski Uniwersytet, którego Wydział Inżynierii zajmuje się projektami badawczymi i dydaktyką, m.in. w zakresie zarządzania w budownictwie. Wydział brał i bierze udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach związanych z tematyką zarządzania.Streszczenie projektu: PL/01/B/P/LA140310


Tytuł:
Zwiększenie umiejętności językowych polskich i portugalskich inżynierów i menedżerów budowlanych - rozpoznanie potrzeb i przygotowanie kursów "języka angielskiego dla budownictwa"


Nazwa instytucji promotora:
- Instytut Inżynierii Produkcji Budowlanej i Zarządzania, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Polska (WUT)

Nazwy instytucji partnerskich:
- Polish British Construction Partnership, Sp. z o.o., Polska, (PBCP)
- Uniwersytet w Minho, Portugalia, (UMINHO)
- Wydział Inżynierii Lądowej i Budownictwa, Wielka Brytania, (UMIST)
- European Construction Venture Ltd., Wielka Brytania, (ECV)
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska, (PARP)
- Krajowa Izba Budownictwa, Polska, (KIB)

Czas trwania projektu: 01.12.2001 - 30.11.2004 / 36 miesięcy

Liczba instytucji polskich biorących udział w projekcie (wraz z promotorem): 4

Uzasadnienie i cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie specjalistycznych umiejętności językowych, w zakresie języka angielskiego, Portugalskich i Polskich inżynierów i menedżerów budownictwa. Potrzeba intensyfikacji szkoleń z zakresu języka angielskiego wynika z następujących faktów:
- zwiększenie ilości inwestycji zagranicznych oraz zagranicznych firm budowlanych w Polsce i Portugalii;
- zwiększająca się liczba polskich i portugalskich inżynierów budowlanych pracujących za granicami krajów ojczystych;
- konieczność wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej;
- zwiększające się zastosowanie międzynarodowych warunków kontraktowych (jak np. FIDIC dla programu ISPA);
- zmiany w europejskim systemie prawnym, w zakresie norm i dyrektyw, które wpływają na przemysł budowlany w Polsce i Portugalii;
- zwiększająca się liczba kontaktów międzynarodowych polskich i portugalskich naukowców i studentów, związanych z wydziałami budowlanymi szkół wyższych.

Grupa docelowa beneficjantów:
Inżynierowie i menadżerowie przemysłu budowlanego, studenci i wykładowcy wydziałów budowlanych polskich i portugalskich uczelni technicznych. Firmy budowlane, małe i średnie przedsiębiorstwa zarówno w Polsce jak i w Portugalii.

Oczekiwane rezultaty projektu:
Projekt spowoduje zwiększenie specjalistycznych umiejętności językowych, w zakresie języka angielskiego, portugalskich i polskich inżynierów i menedżerów budownictwa, a przez to ułatwienie działania zagranicznych firm budowlanych w Polsce i Portugalii, ułatwienie znalezienie pracy przez polskich i portugalskich inżynierów i menedżerów budowlanych na rynkach europejskich. Projekt umożliwi wzajemne rozpoznanie kwalifikacji inżynierów i menedżerów budownictwa na rynku Unii Europejskiej oraz poprawniejsze zastosowanie międzynarodowych warunków kontraktowych (np. FIDIC, które wymagają dokładnego zrozumienia dokumentacji kontraktu w języku angielskim) w polskim i portugalskim budownictwie. Projekt ułatwi współpracę naukowców i studentów z instytucjami zagranicznymi oraz wpłynie na zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw na programy dydaktyczne w ramach nauczania języka angielskiego. W projekcie powstaną szczegółowe programy dydaktyczne i metody nauczania (w tym metoda distance learning) dla prowadzenie kursów języka angielskiego dla polskich i portugalskich inżynierów i menedżerów z przemysłu budowlanego. Stworzone będą podstawy i struktura słowników portugalsko - angielskiego oraz polsko - angielskiego w zakresie technicznego i menedżerskiego języka angielskiego. Stworzone zostaną także podstawy procedur i metodyki przyszłych procedur certyfikacyjnych dla uczestników powstałych w programie kursów.

Rola wszystkich instytucji partnerskich:
Merytoryczna koordynacja projektu będzie zadaniem WUT, PBCP będzie administrować projektem oraz ułatwiać współpracę partnerów polskich i zagranicznych, a koordynacją partnerów brytyjskich zajmie się ECV. Zadanie rozpoznania potrzeb językowych wśród polskich i portugalskich inżynierów i menedżerów budowlanych, kadry dydaktycznej oraz studentów wydziałów budowlanych szkół wyższych będzie należało do obowiązków WUT, UMINHO, PBCP, PARP i KIB. Jednocześnie zostaną rozpoznawane przez WUT, UMIST, UMINHO, ECV i PBCP systemy szkoleń językowych dla inżynierów w Wielkiej Brytanii, Polsce i Portugalii. Wszyscy partnerzy projektu stworzą wspólnie szczegółowe programy i metody nauczania dla kursów technicznego i menedżerskiego języka angielskiego. UMINHO, PARP oraz KIB będą ściśle współpracować z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw oraz z przedstawicielami firm budowlanych w Portugalii i Polsce. Partnerzy - WUT, UMIST, UMINHO - stworzą programy nauczania dla przyszłych trenerów dla potrzeb prowadzenia stworzonych kursów językowych. W testach stworzonych kursów językowych bezpośredni udział weźmie UMINHO, PARP i KIB. Kolejnym punktem programu będzie przygotowanie materiałów dydaktycznych dla kursów oraz stworzenie podstaw słowników portugalsko - angielskiego oraz polsko - angielskiego w zakresie technicznego i menedżerskiego języka angielskiego. Powyższe zadanie należeć będzie do WUT, UMINHO i PBCP. Na zakończenie projektu WUT, UMIST, UMINHO, ECV oraz PBCP stworzą podstawy procedur i metodyki przyszłej certyfikacji uczestników kursów.

Skrócony opis działań:
Projekt rozpocznie się rozpoznaniem potrzeb językowych wśród polskich i portugalskich inżynierów i menedżerów budowlanych, kadry dydaktycznej oraz studentów wydziałów budowlanych szkół wyższych. Zastosowane zostaną kwestionariusze oraz metoda Focus Group. Równolegle będą rozpoznawane systemy szkoleń językowych dla inżynierów w Wielkiej Brytanii, Polsce i Portugalii. Następnie partnerzy projektu będą tworzyli szczegółowe programy i metody nauczania dla kursów technicznego i menedżerskiego języka angielskiego dla przewidzianych w projekcie poziomów nauczania: poziomu średniego - przeznaczonego dla majstrów i menedżerów średniego szczebla przemysłu budowlanego oraz studentów związanych z wydziałami budowlanymi szkół wyższych, oraz poziomu zaawansowanego - dla inżynierów i menedżerów przemysłu budowlanego oraz kadry naukowo - dydaktycznej związanej z wydziałami budowlanymi szkół wyższych. Stworzone zostaną programy nauczania dla przyszłych trenerów dla potrzeb prowadzenia stworzonych kursów językowych. Kolejnym elementem projektu będzie testowanie kursów z udziałem przedstawicieli przemysłu budowlanego oraz wprowadzenie poprawek i niezbędnych korekt programów nauczania i metod dydaktycznych (w szczególności metody distance learning). Równolegle z przygotowaniem materiałów dydaktycznych dla kursów tworzone będą podstawy i struktura słowników portugalsko - angielskiego oraz polsko - angielskiego w zakresie technicznego i menedżerskiego języka angielskiego. Na zakończenie projektu stworzone zostaną podstawy procedur i metodyki przyszłych procedur certyfikacyjnych dla uczestników powstałych w programie kursów.

Wyslij email do Promotora Projektu