LEONARDO DA VINCI III

"Model of professional qualification structure and new methods of promotion, certification and mutual recognition of managerial skills in construction industry according to EU requirements"

English version
Wyniki i rezultaty projektu
Realizacja projektu
Informacje o Projekcie
Partnerzy
Harmonogramy
Zdjęcia
Poprzednio realizowane projekty Leonardo da Vinci

Forum Dyskusyjne

Opis projektu Leonardo da Vinci III

Celem projektu jest opracowanie systemu rozpoznawania, porównywania, uzupełniania i certyfikacji kwalifikacji kadr menedżerskich na budowlanym rynku europejskim. Jest to system niezbędny w celu zapewnienia równych szans w dostępie do rynku pracy dla inżynierów - menedżerów z krajów Wspólnoty Europejskiej w krajach przedakcesyjnych oraz krajach Europy Wschodniej i rodkowej a także inżynierów tych krajów w Zjednoczonej Europie.
Podstawy do realizacji niniejszego projektu zostały stworzone w latach 2000 - 2001 w ramach programu Leonardo da Vinci I pt.: "Development of New Management Studies and Courses in the Field of Management in Construction for Engineers According to the Requirements of European Union". W projekcie tym uczestniczył Instytut Inżynierii Produkcji Budowlanej i Zarządzania PW, Polish British Construction Partnership, European Construction Ventures z Wielkiej Brytanii, Minho University Portugalia oraz Fundacja Edukacji Menadżerskiej.
Efektem tego projektu było rozpoznanie potrzeb na kwalifikacje menedżerskie kadr budownictwa, rozpoznanie stosowanych systemów edukacji i certyfikacji kwalifikacji tych kadr oraz akredytacji studiów w państwach UE, sformułowanie struktury pełnego kompleksu wiedzy menedżerskiej w budownictwie, założeń struktury serii podręczników "Biblioteka Menedżera Budowlanego" oraz opracowanie programów studiów dla strony polskiej.
Dla opracowania europejskiego systemu, zapewniającego wyrównywanie poziomów i przejrzystoć kwalifikacji kadr menedżerskich budownictwa, niniejszy projekt rozszerzono o udział:

- brytyjskiej organizacji "Chartered Institute of Building", zajmującą się certyfikacją inżynierów - menedżerów budownictwa oraz akredytacją studiów z tego zakresu,

- College of Estate Management, University of Reading, dysponującego długoletnim dowiadczeniem w realizacji ustawicznego dokształcania oraz studiowania na odległoć,

- Krajowego Związku Pracodawców Budownictwa, który prowadził będzie praktyczną weryfikację opracowywanych materiałów.

Dla osiągnięcia założonego celu przewiduje się realizację następujących głównych zadań:

- przedyskutowanie w rozszerzonym gronie partnerów projektu oraz przyjęcie wersji ostatecznej obszaru i struktury wiedzy menedżerskiej w budownictwie, niezbędnej dla różnych poziomów kwalifikacji oraz wszystkich rodzajów funkcji menedżerskich w budownictwie, dla potrzeb certyfikacji inżynierów i akredytacji kursów,

- opracowanie przewodnika dla porównywalnoci wszystkich elementów funkcjonowania systemu, w postaci zestawu modułów programowo - kwalifikacyjnych, okrelających cile, merytorycznie jednoznaczne wymagania kwalifikacyjne; wybrane zespoły tych modułów stanowić będą kompendia wiedzy, wymaganej na różnych poziomach i różnych specjalnociach kwalifikacyjnych,

- przeprowadzenie analizy porównawczej programów i metod kształcenia oraz wymogów certyfikacji, w wybranych krajach europejskich,

- opracowanie zbioru jednolitych kryteriów certyfikacji kwalifikacji menedżerskiej oraz akredytacji studiów, przygotowujących do pełnienia funkcji menedżerskich w różnych obszarach działalnoci przemysłu budowlanego i na różnych poziomach wymagań kwalifikacyjnych,

- przygotowanie modeli i organizacji studiów uzupełniających (szczególnie w formule distance learning), niezbędnych do wyrównywania poziomów kwalifikacji i specjalizacji menedżerów budownictwa w poszczególnych krajach, zgodnych z ustalanymi kryteriami certyfikacji,

- przygotowanie jednolitych szczegółowych warunków i procedur certyfikacji kwalifikacji menedżerskich oraz akredytacji studiów, zapewniających te kwalifikacje, niezbędnych do powołania organizacji "European Construction Management Club", prowadzącej i koordynującej działania certyfikacji i akredytacji w skali europejskiej.

Wszystkie powyższe działania będą realizowane w uzgodnieniu z powołaną dla potrzeb projektu Project Advisory Board, w skład której wejdą eksperci powołani przez partnerów projektu.
Wyniki i materiały, uzyskane w wyniku realizacji w/wymienionych zadań, będą produktami projektu.
Produkty te rozpowszechniane będą w krajach partnerskich oraz w krajach Europy Centralnej i Wschodniej za pomocą konferencji, seminariów, publikacji oraz bezporednio wdrażane przez instytucje partnerskie programu.

 

Wyslij email do Promotora Projektu