LEONARDO DA VINCI III

"Model of professional qualification structure and new methods of promotion, certification and mutual recognition of managerial skills in construction industry according to EU requirements"

English version
Wyniki i rezultaty projektu
Realizacja projektu
Informacje o Projekcie
Partnerzy
Harmonogramy
Zdjęcia
Poprzednio realizowane projekty Leonardo da Vinci

Wyniki i rezultaty projektu

Wyniki i rezultaty projektu są zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku projektu.
Celem projektu było opracowanie przejrzystego europejskiego modelu uznawania i certyfikacji kadry menedżerskiej w budownictwie.
Opracowany model zastosowano do rozpoznawania kwalifikacji i certyfikacji kadry menedżerskiej w Polsce i Portugalii.
Model ten można zastosować również do innych krajów europejskich a w szczególności do krajów, które dołączały z dniem 01.05.2004r. do Unii Europejskiej.
Rezultatem zaproponowanego modelu jest możliwość porównywania kwalifikacji menedżerskich w czterech wybranych obszarach działalności:
-zarządzania budową,
-zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym,
-zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym,
-zarządzania nieruchomościami.
Na bazie opracowanego modelu można tworzyć system kursów uzupełniających dla uzyskania odpowiednich kwalifikacji pozwalających na certyfikację umiejętności menedżerskich w wybranych obszarach działalności.
W rezultacie działań analizujących system kursów uzupełniających na odległość zaproponowano metodykę tworzenia takich kursów.
Opracowano również system kryteriów i procedur dla certyfikacji inżynierów menedżerów. System ten uzyskał akceptację European Council for Building Professionals (ECBP) organizacji zajmującej się certyfikacją menedżerów w UE.
W rezultacie tych działań stworzono system umożliwiający certyfikację menedżerów budowlanych i uznawania ich kwalifikacji w europejskim sektorze budownictwa.
W wyniku prac nad tym systemem powstało wiele opracowań oraz analiz, które są produktami projektu. Poniżej przedstawiono listę produktów projektu wraz z odniesieniem do pakietów roboczych i wersji językowej.
1. Struktura rynku inwestycyjno - budowlanego. WP II (w.p.)
2. Struktura systemu wiedzy przedsiębiorczości w budownictwie. WP II (w.p.)
3. The structure of entrepreneurship knowledge system in construction. WP II (w.a.)
4. Struktura systemu wiedzy przedsiębiorczości w budownictwie. Słownik angielsko - polski i polsko - angielski.
The structure of entrepreneurship knowledge system in construction. Dictionary Polish - English and English - Polish. WP II (w.p. / w.a.)
5. Standardy kwalifikacyjne i poziomy kompetencji - część I. Minima programowe przedmiotów zawierających niezbędną wiedzę do uzyskania poziomu kwalifikacji "Europejskiego Menedżera w Budownictwie" - część II. WP III (w.p.)
6. Qualifications standards and levels of competence - part I. The minimal scope of subjects programmes containing necessary knowledge to acquire the qualification level of "European Manager in Construction" - part II. WP III (w.a.)
7. Analiza porównawcza programów edukacyjnych oraz zestawów menedżerskich kursów uzupełniających dla absolwentów wybranych kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.
Comparative analysis of educational curricula and set of complementary courses in management for graduates of chosen faculties of Warsaw University of Technology. WP IV (w.p. / w.a.)
8. Comparative analysis of educational curricula and set of complementary courses in management for graduates of chosen faculties of University of Minho + Appendices, Portugal. WP IV (w.por. / w.a.)
9. A Leonardo da Vinci research programme for construction management via distance learning. WP V (w.a.)
10. Criteria and procedures for certification of construction managers and accreditation of studies. WP VI (w.a.)
11. Kryteria i procedury dla certyfikacji menedżerów budownictwa oraz akredytacji studiów w Polsce. WP VI (w.p.)
Idea projektu oraz rezultaty projektu były szeroko promowane zarówno w krajach organizacji partnerskich jak i innych krajach.
Prezentowane rezultaty projektu spotykały się z bardzo pozytywną oceną szerokiego grona środowiska menedżerów budownictwa. Podkreślano, że projekt daje możliwość podwyższenia umiejętności menedżerskich w budownictwie oraz ich certyfikacji. Działania te umożliwią rozpoznawanie kwalifikacji menedżerskich zarówno w naszym kraju jak i innych krajach europejskich. Rezultaty projektu przyczynią się również do mobilności kadr zarządzających w Unii Europejskiej, co jest bardzo istotne w momencie wejścia nowych członków do UE z dniem 01.05.2004r.

Poniżej prezentowane są okładki wydanych książek:

STRUKTURA SYSTEMU WIEDZY PRZEDSIĘBIORCZOSCI W BUDOWNICTWIE
SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI I POLSKO-ANGIELSKI

THE STRUCTURE OF ENTREPRENEURSHIP KNOWLEDGE SYSTEM IN CONSTRUCTION

STRUKTURA SYSTEMU WIEDZY PRZEDSIĘBIORCZOSCI W BUDOWNICTWIE

Part I - QUALIFICATIONS STANDARDS AND LEVELS OF COMPETENCE
Part II - THE MINIMAL SCOPE OF SUBJECTS PROGRAMMES CONTAINING NECESSARY KNOWLEDGE TO ACQUIRE THE QUALIFICATION LEVEL OF "EUROPEAN MANAGER IN CONSTRUCTION"

Część I - STANDARDY KWALIFIKACYJNE I POZIOMY KOMPETENCJI
Część II - MINIMA PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW ZAWIERAJACYCH NIEZBĘDNA WIEDZĘ DO UZYSKANIA POZIOMU KWALIFIKACJI "EUROPEJSKIEGO MENEDŻERA W BUDOWNICTWIE"

ANALIZA PORÓWNAWCZA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH ORAZ ZESTAW MENEDŻERSKICH KURSÓW UZUPEŁNIAJACYCH DLA ABSOLWENTÓW WYBRANYCH KIERUNKÓW STUDIÓW PROWADZONYCH NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ
COMPARATIVE ANALYSIS OF EDUCATIONAL CURRICULA AND SET OF COMPLEMENTARY COURSES IN MANAGEMENT FOR GRADUATES OF CHOSEN FACULTIES OF WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Wyslij email do Promotora Projektu