LEONARDO DA VINCI II

"Improvement of the linguistic skills of Polish and Portuguese Construction managers and engineers
- recognition of needs and preparation of courses in "Construction English Language"

Aktualności
Informacje o Projekcie
Partnerzy
Harmonogramy
Rezultaty/Produkty
Poprzednio realizowane projekty Leonardo da Vinci

Forum Dyskusyjne

 

Streszczenie projektu: PL/99/1/86619/PI/I.1.1.a/FPC


Tytuł:
Opracowanie nowych typów studiów i kursów w zakresie zarządzania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.


Cel projektu i przewidywane rezultaty projektu: Celem projektu jest dostosowanie polskiego systemu edukacji inżynierów budowlanych w zakresie zarządzania do wymagań gospodarki rynkowej. Rezultatem projektu będzie stworzenie modeli kształcenia w zakresie ogólnie pojętego zarządzania oraz zarys niezbędnej bazy podręcznikowej i pomocy dydaktycznych dla przeprowadzenia szkoleń.
Czas realizacji projektu: Projekt przewiduje 18 miesięczny okres realizacji.
Główne etapy realizacji projektu: Do głównych etapów realizacji projektu zaliczyć należy:
1. Sformułowanie struktury wiedzy menedżerskiej, niezbędnej kadrze budownictwa do pełnienia nowych, gospodarczych funkcji w warunkach rynkowych.
2. Przeprowadzenie i opracowanie wyników szerokiej ankiety wśród przedsiębiorców budowlanych, dotyczącej aktualnych potrzeb edukacyjnych i do podnoszenia kwalifikacji kadr, w warunkach wejścia na budowlany rynek inwestycyjno-budowlany.
3. Opracowanie modeli pięciu modułów kształcenia, zapewniających nabycie umiejętności działania w odrębnych sektorach rynkowej działalności budownictwa: produkcja materiałów i wyrobów, realizacja obiektów budowlanych, prowadzenie budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych, zarządzanie podmiotami gospodarczymi budownictwa, gospodarka zasobami budowlanymi.
4. Inwentaryzacja i analiza funkcjonujących w Wielkiej Brytanii oraz Portugalii systemów weryfikacji i uznawania (certyfikacji) kwalifikacji kadr budownictwa, dla różnych poziomów kwalifikacyjnych.
5. Zebranie i opracowanie doświadczeń z funkcjonowania "systemu studiów otwartych", służących nabywaniu i uzupełnianiu nowych umiejętności działania na rynku budowlanym w Wielkiej Brytanii oraz Portugalii.
6. Opracowanie programów i systemu studiów inżynierskich kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" - specjalność "budownictwo", dla wdrożenia w szkolnictwie wyższym oraz dla drugiego etapu - studiów magisterskich tego kierunku.
7. Opracowanie konspektów dla "biblioteki przedsiębiorczości w budownictwie", będącej bazą podręcznikową, dla wszystkich form studiów.
8. Opracowanie programów i systemów studiów uzupełniających dla absolwentów studiów technicznych, w odniesieniu do pięciu modułów specjalizacji, wg formuły studiowania na odległość.
9. Opracowanie programów i systemu studiów uzupełniających kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" dla absolwentów innych kierunków studiów technicznych oraz opracowanie systemu studiów otwartych dla kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" - specjalność "budownictwo".
Informacja o Instytucjach partnerskich:
- Instytut Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej - Instytut Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, zajmujący się w pracach naukowych i dydaktycznych zarządzaniem w budownictwie.
- Fundacja Edukacji Menedżerskiej Budowlanych - fundacja, z siedziba w Warszawie, stworzona dla poprawy wiedzy menedżerskiej inżynierów budowlanych, organizująca szkolenia w dziedzinie zarządzania dla przedstawicieli przemysłu budowlanego.
- Polish British Construction Partnership - polska firma prywatna, założona przez inżynierów budowlanych we współpracy z Instytutem TiOPB, PW w celu przekazania wiedzy menedżerskiej z doświadczeń brytyjskich do warunków polskich oraz przyciągnięcia brytyjskiego biznesu do Polski.
- European Construction Ventures - brytyjska firma prywatna, założona przez inżynierów budowlanych na zasadach joint venture z UMIST (Instytut Nauk i Technologii Uniwersytetu w Manchesterze w celu rozpowszechniania wiedzy menedżerskiej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.
- University of Minho - portugalski Uniwersytet, którego Wydział Inżynierii zajmuje się projektami badawczymi i dydaktyką, m.in. w zakresie zarządzania w budownictwie. Wydział brał i bierze udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach związanych z tematyką zarządzania.


Wyslij email do Promotora Projektu