LEONARDO DA VINCI II

"Improvement of the linguistic skills of Polish and Portuguese Construction managers and engineers
- recognition of needs and preparation of courses in "Construction English Language"

Aktualności
Informacje o Projekcie
Partnerzy
Harmonogramy
Rezultaty/Produkty
Poprzednio realizowane projekty Leonardo da Vinci

Forum Dyskusyjne
Streszczenie projektu

Numer projektu:

PL/01/B/P/LA140310

Tytuł w języku polskim

Zwiększenie umiejętności językowych polskich i portugalskich inżynierów i menedżerów budowlanych - rozpoznanie potrzeb i przygotowanie kursów "języka angielskiego dla budownictwa"

Nazwa Instytucji promotora

Instytut Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Polska (WUT)

Nazwy instytucji partnerskich

Polish British Construction Partnership, Sp. z o.o., Polska, (PBCP)

Uniwersytet w Minho, Portugalia, (UMINHO)

Wydział Inżynierii Lądowej i Budownictwa, Wielka Brytania, (UMIST)

European Construction Venture Ltd., Wielka Brytania, (ECV)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska, (PARP)

Krajowa Izba Budownictwa, Polska, (KIB)

Czas trwania projektu

01.11.2001 - 31.10.2004 / 36 miesięcy

Liczba instytucji polskich biorących udział w projekcie (wraz z promotorem)

4

Uzasadnienie i cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie specjalistycznych umiejętności językowych, w zakresie języka angielskiego, Portugalskich i Polskich inżynierów i menedżerów budownictwa. Potrzeba intensyfikacji szkoleń z zakresu języka angielskiego wynika z następujących faktów: - zwiększenie ilości inwestycji zagranicznych oraz zagranicznych firm budowlanych w Polsce i Portugalii; - zwiększająca się liczba polskich i portugalskich inżynierów budowlanych pracujących za granicami krajów ojczystych; - konieczność wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej; - zwiększające się zastosowanie międzynarodowych warunków kontraktowych (jak np. FIDIC dla programu ISPA); - zmiany w europejskim systemie prawnym, w zakresie norm i dyrektyw, które wpływają na przemysł budowlany w Polsce i Portugalii; - zwiększająca się liczba kontaktów międzynarodowych polskich i portugalskich naukowców i studentów, związanych z wydziałami budowlanymi szkół wyższych.

Grupa docelowa beneficjantów

Inżynierowie i menadżerowie przemysłu budowlanego, studenci i wykładowcy wydziałów budowlanych polskich i portugalskich uczelni technicznych. Firmy budowlane, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarówno w Polsce jak i w Portugalii.

Oczekiwane rezultaty projektu

Projekt spowoduje zwiększenie specjalistycznych umiejętności językowych, w zakresie języka angielskiego, portugalskich i polskich inżynierów i menedżerów budownictwa, a przez to ułatwienie działania zagranicznych firm budowlanych w Polsce i Portugalii, ułatwienie znalezienie pracy przez polskich i portugalskich inżynierów i menedżerów budowlanych na rynkach europejskich. Projekt umożliwi wzajemne rozpoznanie kwalifikacji inżynierów i menedżerów budownictwa na rynku Unii Europejskiej oraz poprawniejsze zastosowanie międzynarodowych warunków kontraktowych (np. FIDIC, które wymagają dokładnego zrozumienia dokumentacji kontraktu w języku angielskim) w polskim i portugalskim budownictwie. Projekt ułatwi współpracę naukowców i studentów z instytucjami zagranicznymi oraz wpłynie na zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw na programy dydaktyczne w ramach nauczania języka angielskiego. W projekcie powstaną szczegółowe programy dydaktyczne i metody nauczania (w tym metoda distance learning) dla prowadzenie kursów języka angielskiego dla polskich i portugalskich inżynierów i menedżerów z przemysłu budowlanego. Stworzone będą podstawy i struktura słowników portugalsko - angielskiego oraz polsko - angielskiego w zakresie technicznego i menedżerskiego języka angielskiego. Stworzone zostaną także podstawy procedur i metodyki przyszłych procedur certyfikacyjnych dla uczestników powstałych w programie kursów.

Rola wszystkich instytucji partnerskich

Merytoryczna koordynacja projektu będzie zadaniem WUT, PBCP będzie administrować projektem oraz ułatwiać współpracę partnerów polskich i zagranicznych, a koordynacją partnerów brytyjskich zajmie się ECV. Zadanie rozpoznania potrzeb językowych wśród polskich i portugalskich inżynierów i menedżerów budowlanych, kadry dydaktycznej oraz studentów wydziałów budowlanych szkół wyższych będzie należało do obowiązków WUT, UMINHO, PBCP, PARP i KIB. Jednocześnie zostaną rozpoznawane przez WUT, UMIST, UMINHO, ECV i PBCP systemy szkoleń językowych dla inżynierów w Wielkiej Brytanii, Polsce i Portugalii. Wszyscy partnerzy projektu stworzą wspólnie szczegółowe programy i metody nauczania dla kursów technicznego i menedżerskiego języka angielskiego. UMINHO, PARP oraz KIB będą ściśle współpracować z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw oraz z przedstawicielami firm budowlanych w Portugalii i Polsce. Partnerzy - WUT, UMIST, UMINHO - stworzą programy nauczania dla przyszłych trenerów dla potrzeb prowadzenia stworzonych kursów językowych. W testach stworzonych kursów językowych bezpośredni udział weźmie UMINHO, PARP i KIB. Kolejnym punktem programu będzie przygotowanie materiałów dydaktycznych dla kursów oraz stworzenie podstaw słowników portugalsko - angielskiego oraz polsko - angielskiego w zakresie technicznego i menedżerskiego języka angielskiego. Powyższe zadanie należeć będzie do WUT, UMINHO i PBCP. Na zakończenie projektu WUT, UMIST, UMINHO, ECV oraz PBCP stworzą podstawy procedur i metodyki przyszłej certyfikacji uczestników kursów.

Skrócony opis działań

Projekt rozpocznie się rozpoznaniem potrzeb językowych wśród polskich i portugalskich inżynierów i menedżerów budowlanych, kadry dydaktycznej oraz studentów wydziałów budowlanych szkół wyższych. Zastosowane zostaną kwestionariusze oraz metoda Focus Group. Równolegle będą rozpoznawane systemy szkoleń językowych dla inżynierów w Wielkiej Brytanii, Polsce i Portugalii. Następnie partnerzy projektu będą tworzyli szczegółowe programy i metody nauczania dla kursów technicznego i menedżerskiego języka angielskiego dla przewidzianych w projekcie poziomów nauczania: poziomu średniego - przeznaczonego dla majstrów i menedżerów średniego szczebla przemysłu budowlanego oraz studentów związanych z wydziałami budowlanymi szkół wyższych, oraz poziomu zaawansowanego - dla inżynierów i menedżerów przemysłu budowlanego oraz kadry naukowo - dydaktycznej związanej z wydziałami budowlanymi szkół wyższych. Stworzone zostaną programy nauczania dla przyszłych trenerów dla potrzeb prowadzenia stworzonych kursów językowych. Kolejnym elementem projektu będzie testowanie kursów z udziałem przedstawicieli przemysłu budowlanego oraz wprowadzenie poprawek i niezbędnych korekt programów nauczania i metod dydaktycznych (w szczególności metody distance learning). Równolegle z przygotowaniem materiałów dydaktycznych dla kursów tworzone będą podstawy i struktura słowników portugalsko - angielskiego oraz polsko - angielskiego w zakresie technicznego i menedżerskiego języka angielskiego. Na zakończenie projektu stworzone zostaną podstawy procedur i metodyki przyszłych procedur certyfikacyjnych dla uczestników powstałych w programie kursów.


Wyslij email do Promotora Projektu