O Projekcie

Projekt jest związany z dyrektywą UE 89/48/EWG dotyczącą zawodów regulowanych w odniesieniu do uznawania, promowania oraz certyfikowania kwalifikacji przez międzynarodowe stowarzyszenia i organizacje związane z budownictwem.

Głównym celem projektu jest poprawa wdrażania celów Dyrektywy, co będzie prowadzić do stworzenia odpowiedniego systemu w obszarze UE dotyczącego porównywania, certyfikowania oraz wzajemnego rozpoznawania kwalifikacji menedżerskich w budownictwie. Profil edukacji menedżerów budowlanych, odpowiedzialnych za współpracę w obszarze budownictwa w UE, jest różny w różnych krajach.

Projekt jest kontynuacją zakończonego projektu LdV CLOEMC I oraz CLOEMC II. W CLOEMC I napisano 7 podręczników, które dały początek Bibliotece Menedżera Budowlanego.

M1 – Zarządzanie Projektem Budowlanym

M2 – Partnerstwo w Budownictwie

M3 – Zarządzanie w przedsiębiorstwie budowlanym

M4 – Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie

M5 – Zarządzanie nieruchomościami

M6 – Ekonomia i finanse w budownictwie

M7 – Zarządzanie w budownictwie

Ze względu na zapotrzebowanie ze strony inżynierów i menedżerów budownictwa, podręczniki z projektu CLOEMC I zostały wydane komercyjnie na rynku polskim. Zestaw kolejnych 6 podręczników jest aktualnie opracowywany w ramach projektu CLOEMC II kończącym się w 2011 r. (nr projektu: 2009-1-PL1-LEO05-05016). Rezultatem kontraktowanego projektu był zestaw kolejnych 6 podręczników, tworzący platformę wiedzy menedżerskiej, niezbędnej w zarządzaniu w budownictwie.

M8 – Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

M9 – Zarządzanie procesami budowlanymi – Lean Construction

M10 – Metody komputerowe w zarządzaniu projektami budowlanymi

M11 – Projekty PPP w budownictwie

M12 – Zarządzanie wartoṡcią w przedsięwzięciach budowlanych

M13 – Czynniki sukcesu przedsięwzięć budowlanych – studium przypadków

Ta baza wiedzy rozszerzy fundamenty uznawania i certyfikowania kwalifikacji menedżerskich w budownictwie w krajach UE. Ponadto, zostały stworzone programy nauczania na studiach podyplomowych, jak również zasady i kryteria certyfikacji, co generuje potrzebę stworzenia kolejnej serii podręczników, jak również dalszej i dalej idącej aktywności.

W rezultacie projektu CLOEMC III zostanie napisanych 6 nowych podręczników, które wspólnie utworzą pełną platformę wiedzy z zakresu zarządzania, niezbędnej do zarządzania w budownictwie.

MANUAL 1 – M14 – Audyty firm i projektów budowlanych

MANUAL 2 – M15  – Motywacja i aspekty psychologiczne w budownictwie

MANUAL 3 – M16  – Profesjonalizm i etyka w budownictwie

MANUAL 4  – M17 – Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie

MANUAL 5 – M18 – Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie

MANUAL 6 – M19 – Błędy projektowe i wykonawcze w projektach budowlanych

Bez podręczników będących rezultatem tego projektu, nie jest możliwe uruchomienie kompletnych studiów, promowanie uznawania kwalifikacji oraz certyfikowanie menedżerów budowlanych w krajach UE. Rezultaty poprzednich projektów zostały wdrożone w praktyce m.in. poprzez utworzenie Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa (PSMB) i jego ścisłej współpracy z The Chartered Institute of Building (CIOB) oraz The Association of European Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC), co zapewnia europejski wymiar projektu.

Podręczniki te staną się nowym narzędziem pozwalającym na promocję, certyfikację, porównywanie oraz uznawanie kompetencji inżynierów oraz menedżerów budowlanych na poziomie krajów i sektora. Podręczniki pozwolą na proces standaryzacji (16 organizacji z 12 krajów UE stowarzyszonych w AEEBC) procesu certyfikacji inżynierów ubiegających się o tytuł European Buliding Expert (http://www.aeebc.org/EurBETestSite).

Nowe książki, bardziej związane z miękkimi aspektami zarządzania w budownictwie, pomogą uzyskać wiedzę, która prowadzi do lepszej koordynacji pracowników. 4 uczelnie (Politechnika Warszawska, KH Kempen, Technische Universitaet Darmstadt i University of Minho), jak również AEEBC i CIOB, będą odpowiedzialne za napisanie podręczników, następnie sprawdzonych i zatwierdzonych przez te stowarzyszenia zawodowe. PSMB będzie odpowiedzialne za koordynację tłumaczeń oraz upowszechnienie projektu. Rezultaty projektu poprawią proces dydaktyczny oraz uznawanie kwalifikacji menedżerów budowlanych w UE. Dwa z dotychczas opracowanych podręczników zostały ponadto opracowane w trybie kształcenia na odległość (projekt FSS).