Partnerstwo

Promotor:

Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska, PL

Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z trzech najstarszych wydziałów uczelni, ale jego tradycje sięgają początków XIX wieku. Obecnie mieści się we własnym gmachu przy al. Armii Ludowej 16, gdzie znajduje się większość sal wykładowych oraz laboratoriów dydaktycznych i badawczych. W ostatnich latach Wydział przyjmuje rocznie około 300 studentów na studia stacjonarne i taką samą liczbę osób na studia niestacjonarne. Ogólna liczba studentów na początku roku akademickiego wynosiła około 2500.

Wydział Inżynierii Lądowej oferuje studentom trzy specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, Inżynieria Komunikacyjna oraz Inżynieria Produkcji Budowlanej. W ramachspecjalizacji dodatkowo oferowane są następujące kursy dyplomowe: Teoria Konstrukcji oraz Mosty i Budowle Podziemne. Od RA 2008/9 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia jest także dostępna specjalność Budownictwo Energooszczędne.

Wydział zatrudnia ponad 150 pracowników na etatach naukowo-dydaktycznych w tym ponad 20 profesorów (z czego większość z tytułem naukowym), a także adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego oraz adiunktów ze stopniem doktora. Kadrę Wydziału tworzy ponadto grupa ponad 80 osób personelu techniczno-administracyjnego.

Wydział składa się z następujących jednostek organizacyjnych: Instytutu Dróg i Mostów oraz Instytutu Inżynierii Budowlanej.

Wydział współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, w tym z Uniwersytetem Michigan w Stanach Zjednoczonych, Politechniką w Darmstadt, Politechniką Gedymina w Wilnie, Moskiewską Akademią Budownictwa oraz Akademią Budownictwa i Architektury w Dniepropietrowsku, Uniwersytetem w Liege, Uniwersytetem Technicznym (RWTH) w Aachen, Katolickim Uniwersytetem w Leuven, Instytutem Badawczym (IRMA) w Lublianie oraz Instytutem Technologii i Norm (NIST) w Gaithersburgu.

 

Partnerzy:

Technische Universität Darmstadt, DE

Instytut Technologii i Zarządzania w Budownictwie jest wiodącym instytutem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Technische Universität Darmstadt (Politechnika w Darmstadt). Jego personel składa się z jednego profesora zwyczajnego (prof Motzko), jednego wykładowcy (dr Klingenberger), trzech profesorów nadzwyczajnych oraz 15 asystentów naukowych. Główne obszary badań to: Symulacje i Kontroling (symulacja w czasie rzeczywistym, monitorowanie i kontrolowanie prac budowlanych; Zarządzanie łańcuchem dostaw); Organizacja w budownictwie (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Budownictwie, alokacja ryzyka projektu w kontraktach budowlanych); Process Engineering (Automatyka w technologii budowlanej, Beton architektoniczny, technologia deskowania); Nieruchomości i Facility Management.

 

Reykjavik University, IS

Uniwersytet w Rejkiawiku (RU) zajmuje się badaniami oraz nauczaniem w dziedzinach związanych z naukami ścisłymi, inżynierskimi, komputerowymi, ekonomicznymi oraz prawnymi. Jest to czołowy uniwersytet Islandii.

 

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, PL

PSMB powołano we współpracy z The Association of European Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC) oraz The Chartered Institute of Building (CIOB) – międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi podmioty i instytucje państw europejskich, w celu kształcenia i certyfikacji kwalifikacji menedżerskich kadr budownictwa.
PSMB działa na zasadzie non profit nie korzystając z żadnych preferencji, ani ustawowego nakazu przynależności do określonych organizacji zawodowych.
Merytoryczne podstawy działalności Stowarzyszenia opracowano i sformułowano przy wsparciu środków unijnych, w celu wyrównania kwalifikacji polskich menedżerów budownictwa do standardów europejskich oraz przygotowania ich do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym.
Główne cele i zadania PSMB:

 • Wspomaganie inżynierów w uzyskaniu kwalifikacji menedżerskich, niezbędnych do działalności gospodarczej w budownictwie.
 • Pomoc w rozpoznaniu kompetencji menedżerskich na rynku Unii Europejskiej.
 • Integracja działalności menedżerskiej w budownictwie.
 • Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń.
 • Reprezentowanie stanowiska polskich menedżerów oraz interesu przedsiębiorstw budowlanych, wobec administracji państwa z uwzględnieniem powstających aktów prawnych.
 • Promowanie zabezpieczeń sfery publicznej od niepewnych i nieprofesjonalnych praktyk i zachowań w budownictwie.
 • Weryfikacja – uzyskanych w działalności gospodarczej – kwalifikacji menedżerskich inżynierów, w celu zakwalifikowania ich do odpowiedniej specjalności zawodowej.
 • Certyfikacja oraz nadawanie określonej kategorii (stopnia) członkostwa w Stowarzyszeniu.
 • Tworzenie merytorycznych i formalnych podstaw uznawania kwalifikacji menedżerskich w Unii Europejskiej.
 • Ułatwianie poszerzania kwalifikacji i zwiększania menedżerskich umiejętności w budownictwie (m.in. poprzez uruchomienie menedżerskich studiów uzupełniających dla absolwentów wyższych uczelni technicznych).
 • Przyjęcie, ocena i weryfikacja wniosków kandydatów ubiegających się o status Europejskiego Eksperta Budowlanego, zgodnie z wymogami oraz standardami AEEBC.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za ocenę rekomendowanych kandydatów, dopuszczonych do II etapu kwalifikacji na szczeblu europejskim.

 

Chartered Institute of Building, UK

The Chartered Institute of Building jest brytyjską organizacją zrzeszającą specjalistów w dziedzinie zarządzania w budownictwie z całego świata. Założony w roku 1834 CIOB cieszy się uznaniem na całym świecie. Organizacja m.in. promuje rozwój budownictwa, akredytuje kursy i szkolenia, oraz certyfikuje specjalistów.

 

Association of Building Surveyors and Construction Experts, UK/BE

AEEBC powstała w 1990 roku i zrzesza ekspertów budowlanych posiadających kwalifikacje zawodowe w zakresie procesów technologicznych i zarządzania projektowaniem, wykonawstwem, remontami i naprawami, zgodnie z ustawodawstwem krajowym danego kraju. Ich doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie: błędów projektowych i wykonawczych; ochrony obiektów; projektowania i wykonawstwa nowych budynków; zarządzania projektami i wykonawstwem; konserwacji obiektów, remontów i odnawiania obiektów; doradztwa prawnego i ekspertyz sądowych. Członkowie AEEBC świadczą usługi inwestorom oraz użytkownikom obiektów w zakresie projektowania, wykonawstwa, rozbudowy, modernizacji, konserwacji i naprawy obiektów. Ich porady obejmują technologię, zarządzanie, ekonomię i finanse, zagadnienia prawne i ekologiczne, na każdym z etapów projektu inwestycyjnego.

 

AWBUD S.A., PL

Marka AWBUD od ćwierć wieku konsekwentnie realizuje strategię rozwoju kompleksowej usługi realizacji inwestycji działając zarówno poprzez rozwój organiczny Grupy oraz uzupełnianie usług poprzez przejęcia firm wykonawczych.
AWBUD posiada specjalizację w zakresie wykonawstwa obiektów produkcyjnych i magazynowych dla hutnictwa, branży spożywczej, farmaceutycznej i innych gałęzi przemysłu, energetyki, użyteczności publicznej oraz handlu, oczyszczalni ścieków technologicznych i komunalnych oraz specjalistycznych robót żelbetowych dla przemysłu. Mieli przyjemność realizować projekty inwestycyjne dla takich klientow jak, m.in.: CMC Poland, Unilever, PepsiCo, PPF Hasco-Lek, PPF Anpharm, Instytut Farmaceutyczny w Warszawie, Parkridge CE Retail, CMC, Smurfit Kappa, Primo i wielu innych.